سنگ های مصنوعی

با پيشرفت علوم شيمي و متالوژي به ويژه در گرايش‌هاي پليمر ، تحول شگرفي در صنايع و معادن به وجود آمده است. ساخت و سنتز مصنوعات شيميايي
و احياي مواد معدني از طريق فعل و انفعالات شيميايي، يكي از كاركردهاي شيمي پليمر در عصر حاضر است.
تخریب محیط زیست جهت کشف منابع سنگ های ساختمانی و هزینه بالای استخراج ، برشکاری-صیغل کاری و پرداخت سنگ های طبیعی ،وزن زیاد و قدرت
چسبندگی کم به بدنه ساختمان  وعدم ایجاد رنگ های متنوع و کم بودن طیف رنگی یکسان و هزینه بالای نقل و انتقال بدلیل تنها بخشی از مشکلات استفاده
از سنگ های طبیعی جهت به کار بردن درساختمان می باشد ... ادامه مطلب